FAST TRANSLATOR
Sverige

Allmänna bestämmelser och villkor

1. Definitioner

Anbud: Var(t)enda förslag, anbud, offert eller liknande som innehåller ett pris och/eller en leveransfrist för översättningstjänster, tolkningstjänster, projektledningstjänster eller liknande tjänster.

Avtal: Alla olika avtal för leverans av översättningstjänster, tolkningstjänster, projektledningstjänster eller liknande tjänster, ingångna eller som ska ingås med Entreprenören.

Kund: Den fysiska person (enskilda individ) eller juridiska person som avtalar med Entreprenören att utföra översättningstjänster, tolkningstjänster, projektledningstjänster eller liknande tjänster.

Entreprenör: Översättningsbyrån Snelvertaler B.V., som också bedriver verksamhet under namnen Fasttranslator, Snelvertaler, Tolkdirect, Schnellübersetzer, Tradutorrapido, Tradutorexpresso,  Snabböversättare,  Hurtigoversætter,  Hurtigoversetter, Traductorexprés, Pikakääntäjä, Tradutorexpresso, Budgettranslations, Traductorexpres, Traduzionirapide,  Traducteurexpress, och Tradutorrapido, som har sitt bolagssäte i Almere, Nederländerna, och är registrerat i det nederländska handelsregistret med nummer 39088569 med RSIN (identifieringsnummer för juridiska personer och handelsbolag) 814152016. Ovanstående uppräkning av bolagsnamn är inte uttömmande.

2. Anbud och ingående av Avtalet

1. Ett anbud från Entreprenören är underkastat ett avtal och kan alltid återkallas eller justeras.

2. Ett Avtal ingås efter att Entreprenören till Kunden definitivt har bekräftat Kundens skriftliga eller muntliga accept av Anbudet.  Ingåendet av Avtalet äger rum med förbehåll för tillgänglighet av översättare, tolkar och/eller projektledare. Före den definitiva bekräftelsen kan Entreprenören alltid återkalla ett utfärdat Anbud, även om Kunden redan har meddelat accept av nämnda förslag. Om Anbudet innehåller en tidsfrist för accept, kan nämnda förslag också återkallas av Entreprenören före utgången av den angivna tidsgränsen. Till skriftligen räknas också med faksimil, e-post och/eller accept genom en av våra webbplatser eller via en beställningsknapp i ett PDF-anbud, e-postmeddelande eller på en webbplats.

3. Ett Anbud kan också återkallas eller ändras om Entreprenören, före utfärdandet av Anbudet, inte har kunnat inspektera eller bedöma den fullständiga texten som ska översättas eller redigeras eller om det blir uppenbart, efter accept av Anbudet, att Anbudet är baserat på inkorrekt information, vare sig den har gjorts tillgänglig med avsikt eller ej.

4. Informationen och tjänstebeskrivningarna i broschyrer, kataloger, cirkulär, annonser, prislistor eller i dokumenten som hänför sig till Anbudet skall enbart ha bindande verkan om exakt efterlevnad av desamma är uttryckligen föreskriven i Avtalet eller om det hänvisas till nämnda dokument i Avtalet.

5. Om Kunden inte uttryckligen anger med accepten av Avtalet att den agerar på instruktion av, i namn av eller på bekostnad av en tredje part och förutsatt att nämnda tredje parts namn- och adressdetaljer gjordes tillgängliga i förväg och förutsatt att nämnda tredje part bekräftade skriftligen att den agerade i egenskap av Kund, skall Entreprenören vara berättigad att kvalificera personen som bekräftade Avtalet som Kunden.

6. Om Entreprenören har skäliga tvivel om huruvida Kunden skall vara förmögen att efterleva sina betalningsåtaganden, så skall Entreprenören vara berättigad att kräva extra säkerhet före start eller fortsättning av genomförandet av Avtalet.

3. Leverans, leveransfrist och -tid

1. Den föreskrivna leveransfristen efterlevs av Entreprenören, om Entreprenören inte bevisligen har hamnat i en force majeure-situation. Den föreskrivna leveransfristen är alltid en målfrist och aldrig en ofrånkomlig tidsgräns, om inte annat uttryckligen är föreskrivet skriftligen.

2. Så snart som det har blivit uppenbart att, på grund av omständigheter, leverans inom den specificerade tiden inte är möjlig, skall Entreprenören vara förpliktad att skyndsamt informera Kunden därom.

3. Ifall ingen leveransfrist är föreskriven, skall Entreprenören sätta den skäligt.

4. Leveransen till Kunden anses äga rum vid den verifierbara tidpunkten för utskick via e-post, post eller telefax (eller liknande) eller överlämning till en kurir.

5. Entreprenören är inte förpliktad, men har tillåtelse, att potentiellt leverera översättningar portionsvis.

6. I samband med Entreprenörens genomförande av Avtalet är Kunden förpliktad att göra allt som skäligen fordras för att möjliggöra Entreprenörens leverans inom den specificerade tiden.

7. Kunden är förpliktad att kontrollera den översatta texten efter mottagande för att säkerställa att den är fri från brister och att den kan användas för den specifika situationen, innan översättningen används för andra syften.

4. Ändring eller uppsägning av avtal

1. Om Kunden efter Avtalets ingående genomför ändringar eller tillägg, utom av obetydlig karaktär, det senare efter Entreprenörens gottfinnande, så förbehåller sig Entreprenören rätt att justera leveransfrist(en/erna) och/eller arvodet.

2. Potentiella ändringar i Avtalets föreskrivna villkor skall, efter Avtalets ingående, bara träda i kraft efter Entreprenörens skriftliga bekräftelse.

3. Om ett Avtal sägs upp (tidigt) av Kunden, är då Kunden skyldig att utföra full betalning av det föreskrivna beloppet för den del av avtalet, som redan har fullgjorts. Dessutom skall Kunden vara skyldig att betala kompensation för redan utförda projektledningstjänster för den återstående delen, på grundval av den då tillämpliga timtaxan. Entreprenören skall göra det redan utförda arbetet tillgängligt för Kunden, utan kvalitetsgaranti.

Dessutom kan Entreprenören göra anspråk på kompensation från Kunden lika med 50 % av arvodet för den del av Avtalet som inte har genomförts eller 50 % av avtalsvärdet, om Entreprenören har reserverat tid för genomförandet av det berörda Avtalet eller redan har tilldelat ett översättningsavtal till en översättare.  Omfattningen av en potentiell prisreduktion skall vara efter Entreprenörens godtycke.

4. Om Avtalet beträffar ett tolkningskontrakt och Kunden, av vilket skäl det vara må, säger upp Avtalet före starten av nämnda tolkningsavtal, så skall Kunden vara förpliktad att kompensera Entreprenören för kostnaderna på följande vis:

- Om uppsägningen äger rum inom 48 timmar före tolkningsavtalets starttid: det fullständiga arvodet bestående av den schemalagda tolkningstiden i sin helhet plus allmänna utgifter, inbegripet utan begränsning åsamkade utgifter för resa och uppehälle, utgifter som potentiellt åsamkas i samband med förberedelse av tolk- och mäklarkostnader;

- Om uppsägningen äger rum mer än 48 timmar, men mindre än 168 timmar (en vecka) före tolkningsavtalets starttid: det fullständiga arvodet bestående av potentiellt åsamkade utgifter för resa och uppehälle, utgifter som potentiellt åsamkas i samband med förberedelse av tolk- och mäklarkostnader;

- Om uppsägningen äger rum mer än 168 timmar (en vecka) före tolkningsavtalets starttid: Entreprenören förbehåller sig rätten att debitera potentiellt åsamkade förberedelsekostnader bestående av utgifter i samband med förberedelsen av tolk- och mäklarkostnaderna.

5. Fullgörande av avtal och sekretess

1. Entreprenören åtar sig i avseende på Kunden att, såvitt denne vet och efter bästa förmåga, sörja för expertmässigt utförande av aktiviteterna. Emellertid garanterar inte Entreprenören förverkligandet av ett föreslaget resultat, varför en resultatförpliktelse inte kommer på fråga.

2. Entreprenören är berättigad att anlita tredje parter för genomförandet av Avtal, utan att inskränka Entreprenörens ansvar för korrekt genomförande och efterlevnad av Avtalet. I händelse av brådskande översättningar som nödvändiggör fördelning av tjänster på olika översättare kan uniform terminologi inte garanteras.

3. I samband med den erfordrade kvalitetsnivån på Entreprenörens genomförande av Avtalet är Kunden förpliktad att göra tillgänglig information om texten som ska översättas som krävs för utförandet av aktiviteterna i rättan tid, inbegripet och där det är tillgängligt, specifik terminologi och relevant dokumentation.

4. Entreprenören är inte förpliktad att låta utföra sina översättningsaktiviteter av edsvurna översättare och är inte förpliktad att låta utföra sina tjänster av  auktoriserade tolkar eller översättare, om inte annat är föreskrivet skriftligen.

5. Entreprenören skall hantera information som har gjorts tillgänglig av Kunden strängt förtroligt. Entreprenören skall fästa uppmärksamheten hos anlitade tredje parter på deras förpliktelse att hantera den erhållna informationen strängt förtroligt. Entreprenören kan, i den osannolika händelsen därav, inte hållas ansvarig för tredje parters kränkning av förtrolighetsförpliktelsen.

6. Kunden mottar översättningen i föreskriven form.

7. I händelse av en tolkningstjänst sörjer Kunden för normala och goda villkor under vilka tolkningstjänsten måste genomföras på dess ställe eller på annat ställe. Kunden skall i vilket fall säkerställa  att arbetsvillkoren efterlever lagstadgade krav i fråga om arbetsvillkor.

6. Arvode, betalning och indrivningskostnader

1. Arvodet är baserat på ord- och/eller timtaxan som tillämpas av Entreprenören eller på Anbudet utfärdat av Entreprenören och accepterat av Kunden.

2. Ett minimiarvode är tillämpligt på vartenda Avtal, om inte annat är föreskrivet skriftligen.

3. Entreprenören är berättigad att periodiskt indexera sin taxa.

4. Om inte annat är föreskrivet, är priserna i euro.

5. Entreprenören är berättigad att, utöver standardtaxan, tillämpa en tilläggsavgift, om källtexten som ska översättas är särskilt mödosam eller av specialistkaraktär eller om översättningens leverans är särskilt brådskande.  Entreprenören är också berättigad att tillämpa en tilläggsavgift, om Kunden tillhandahåller texter eller oklara datafiler som fordrar mer aktiviteter eller kostnader från Entrenörens sida än vad denne skäligen kunde förutse, när Avtalet ingicks. Ovanstående uppräkning är inte uttömmande.

6. Alla taxor är exklusive lagstadgat tillämplig omsättningsskatt, om inte annat anges.

7. Fakturabeloppet måste ha krediterats Entreprenörens konto inom trettio dagar efter fakturadatum, utan avdrag för rabatt vid snabb betalning. I händelse av sen betalning skall Kunden omedelbart, och utan betalningspåminnelse, anses ha försummat sin betalningsskyldighet. I händelse av försummad betalningsskyldighet skall Kunden vara skyldig att betala lagstadgad marknadsränta och andra administrativa och/eller (utomrättsliga) indrivningskostnader för inkassobyrån anlitad av Entreprenören.  I händelse av försummad betalningsskyldighet skall Entreprenören vara berättigad att inställa andra tjänster och/eller aktiviteter för Kunden med omedelbar verkan, tills alla ovannämnda belopp och kostnaderna har betalats till fullo.

7. Klagomål och tvister

1. Klagomål om levererade översättningar måste kommuniceras till Entreprenören så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter leverans, skriftligen och med väsentliga argument och detaljerad dokumentation, varefter klagoproceduren skall förklaras för Kunden. Inlämnandet av ett klagomål skall på intet vis frigöra Kunden från betalningsförpliktelse.

2. Om Kunden, efter utgången av tidsgränsen som avses i paragraf 7.1, inte inlämnade några klagomål, så ska Kunden anses ha accepterat leveransen i sin helhet och klagomål skall uteslutande behandlas efter Entreprenörens godtycke.

3. I händelse av klagomål eller tvist skall Entreprenören kommunicera sin formella ståndpunkt, även på grundval av kommentarer från sakkunniga tredje parter.

4. Om Entreprenören anser att klagomålet är välgrundat klagomål, antingen i sin helhet eller delvis, så skall Entreprenören göra alla ansträngningar för att åtgärda klagomålen. I förekommande fall skall Entreprenören vara berättigad att förbättra eller ersätta det levererade arbetet inom en rimlig tidsperiod eller bevilja en prisreduktion, om förbättring eller ersättning inte är möjlig eller lämplig, allt efter Entreprenörens godtycke.

5. Kundens rätt att inlämna klagomål upphör, om Kunden justerade den del av leveransen som klagomålet har att göra med, eller lät justera det, oberoende av huruvida Kunden efteråt tillhandahöll för leveransen.

6. Ändringar gjorda av Entreprenören i redan översatta texter, vare sig de sker på Kundens förfrågan eller ej, innebär inte erkännande av en undermålig prestation.

8. Ansvar och skadeersättning

1. Entreprenören kan enbart hållas ansvarig av Kunden för skada som är ett direkt och påvisbart resultat av ett fel som kan tillskrivas Entreprenören. Entreprenören skall inte vara ansvarig för någon annan form av skador, t ex rörelseförluster, följdskador och utebliven vinst, för Kunden eller tredje parter. Entreprenören friskriver sig från varje form av ansvar för tvetydiga element i källtexten.

2. Entreprenörens ansvar skall, i vilket fall som helst, vara begränsat till ett belopp lika med det debiterade arvodet, exklusive moms, för det berörda avtalet, och i alla händelser begränsat till 20 000 € per händelse eller per besläktad serie av händelser.

3. Risken för negativa följder, inbegripet kroppsskada och rörelseskador, av användningen av texter översatta av Entreprenören ligger hos Kunden.  Kunden anses kontrollera väsentliga textelement i en översättning levererad av Entreprenören, t ex penningbelopp, värden, tekniska, medicinska, juridiska, finansiella/ekonomiska termer eller andra specialisttermer, med anledning av att Entreprenören tillhandahåller översättningar efter bästa kunskap och förmåga, men Entreprenören kan på intet vis utesluta utelämnanden. Bedömningen om huruvida (användningen av) en text som ska översättas eller redigeras, eller översättningen eller redigeringen av densamma, som levereras av Entreprenören, medför vissa risker som skall förbli fullständigt på Kundens risk och bekostnad.

4. En maskinöversättnings kvalitet och riktighet kan variera avsevärt mellan olika texter och mellan olika språkkombinationer. Entreprenören garanterar inte korrektheten och accepterar inget ansvar av något slag för potentiella fel. Det kan vara omöjligt att översätta visst innehåll (t ex bilder, video, filer, etc.) på grund av tekniska begränsningar. Användningen av maskinöversättning eller redigering av densamma som levereras av Entreprenören skall förbli fullständigt på Kundens risk och bekostnad, oavsett om efterredigering har tillämpats.

5. Entreprenören skall inte vara ansvarig för skada på eller förlust av dokument, information eller databärare som har gjorts tillgängliga av Kunden. Entreprenören skall varken vara ansvarig för skador som uppstår till följd av användningen av informationsteknologi, Internet och telekommunikationsmedel eller till följd av transport eller utskick av information (databärare), inbegripet risken eller konsekvenser av virus, trojanska hästar, skräppost eller liknande.

6. Kunden håller Entreprenören skadeslös mot anspråk från tredje parter som står i samband med påstådd kränkning av äganderätter, patenträtter, upphovsrätter eller immateriella rättigheter, i samband med Avtalet.

9. Hävning

1. Om Kunden inte efterlever sina förpliktelser, förklaras insolvent / försätts i konkurs eller om en likvidationshemställan / konkursansökan inlämnas i avseende på Kunden, Kunden ansökte om och beviljades betalningsinställelse, om skuldsaneringsprogrammet för fysiska personer förklaras tillämpligt på Kunden eller i händelse av likvidation av Kundens rörelse, skall Entreprenören, utan att vara skyldig att betala kompensation, tillåtas häva Avtalet, antingen helt eller delvis, eller inställa genomförandet av detsamma. Entreprenören kan, i förekommande fall, göra anspråk på omedelbar betalning av berörda anspråk.

2. Om Entreprenören inte kan efterleva sina förpliktelser på grund av extraordinära omständigheter som är bortom Entreprenörens kontroll, så skall Entreprenören, utan att vara skyldig att betala kompensation, tillåtas inställa eller häva Avtalet. Extraordinära omständigheter innefattar, i vilket fall som helst, omständigheter som är bortom Entreprenörens kontroll, t ex eldsvåda, olycka, sjukdom, oförmåga hos tredje parter anlitade av Entreprenören, facklig stridsåtgärd, upplopp, krig, transportsvårigheter, Internet-, telekommunikations- och nätverksavbrott, och myndighetsåtgärder.

10. Upphovsrätter

1. Om inte annat är föreskrivet skriftligen, förvärvar Kunden upphovsrätten med avseende på översättningar och texter producerade av Entreprenören vid den tidpunkt då Kunden till fullo har uppfyllt alla finansiella och andra förpliktelser med avseende på det berörda Avtalet.

2. I händelse att ett översättningsminne används som verktyg skall Entreprenören säkerställa att ingen förtrolig information mångfaldigas vid lagring och återanvändning av källtexterna från översättningsminnena. Innehållet i maskiner för maskinöversättningar beträffar förhållandet mellan användningen av ord i meningar som används för algoritmiska syften. Följaktligen kan lingvistiska resurser aldrig erhållas från en tränad maskinöversättningsmaskin. I den mån som rättigheter, t ex upphovsrätter eller databasrättighet, härrör från användningen av översättningsminnen, tillhör de Entreprenören, om annat inte uttryckligen är föreskrivet skriftligen.

11. Tillämplig lag

1. Nederländsk lag är uteslutande tillämplig på de rättsliga förhållandena mellan Kunden och Entreprenören, om annat inte är föreskrivet eller lagstadgat fastställt. Alla tvister är underställda behörig nederländsk domstols åsikt. Om Kunden håller Entreprenören rättsligt ansvarig, måste detta alltid äga rum i Nederländerna. I motsatt fall förbehåller sig Entreprenören rätten att inleda ett rättsligt förfarande mot Kunden inför sin lokala domstol.

12. Integritet och personuppgifter

1.  Med avseende på genomförandet av Avtalet får Entreprenören motta och lagra Kundens förtroliga informationer och personuppgifter.  Nämnda informationer behandlas strängt förtroligt av Entreprenören och lagras i säkra system i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. Nämnda informationer och personuppgifter kan vidarebefordras till enheter som är närstående till Entreprenören, till tredje parter och anlitade underleverantörer (t ex översättare i egenskap av personuppgiftsbiträden) som tillhandahåller tjänster å Entreprenörens vägnar, och i alla andra fall där vi kan vara förpliktade att göra så, t ex i enlighet med ett rättsligt beslut. Informationer (personuppgifter) kan vidarebefordras till ställen utomlands, inbegripet länder som inte förfogar över omfattande integritetslagstiftning. I alla dessa fall har vi vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att alla vidarebefordrade informationer (personuppgifter) skyddas nöjaktigt. I övrigt används inte dessa data för affärssyften och görs inte heller onödigt tillgängliga för tredje parter. Kunden kan erhålla insyn i de data som är registrerade om honom genom att kontakta Entreprenören. För mer information om sättet på vilket Entreprenören behandlar era data, kan ni gå igenom integritetspolicyn på våra webbplatser.

2. Kunden skall behandla varje form av registrerade (person)uppgifter om tredje parter anlitade av oss, som kan kommuniceras av oss för och under avtalet, förtroligt och, mer specifikt, behandla desamma i enlighet med lagstiftningen, i överensstämmelse varmed Kunden skall informera nämnda tredje part om (person)uppgifter som potentiellt registreras om denne och sättet på vilket, när och för vilket syfte nämnda uppgifter behandlas.

13. Övrigt

1. Ett aktuellt exemplar av dessa allmänna bestämmelser och villkor görs tillgängligt utan kostnad och kan också gås igenom på våra webbplatser.

2. Dessa allmänna bestämmelser och villkor är tillämpliga på varje form av rättsligt förhållande mellan Entreprenören och Kunden, med uteslutande av Kundens allmänna bestämmelser och villkor, om inte Entreprenören i förväg uttryckligen gick med på fullständig eller partiell tillämplighet av desamma.

3. Dessa allmänna bestämmelser och villkor är tillämpliga i sin helhet till förmån för alla olika personer som står i samband med Entreprenören - inbegripet varenda fysiska och juridiska person som är eller har varit anställd för, eller till förmån för, Entreprenören, vare sig i anställning eller ej - och alla olika tredje parter som anlitas av Entreprenören för att fullgöra ett avtal eller som är eller kan bli rättsligt ansvariga i samband därmed. Allting som är föreskrivet i dessa allmänna bestämmelser och villkor och till förmån för Entreprenören kan kvalificeras med avseende på desamma som en oåterkallelig tredjepartsklausul föreskriven utan beaktande inom lydelsen av artikel 253 av volym 6 av den nederländska civilbalken.

4. I händelse av tvist om innehållet i dessa allmänna bestämmelser och villkor skall den nederländska texten äga företräde.

5. Om en bestämmelse i dessa allmänna bestämmelser och villkor är ogiltig eller annulleras, så skall de återstående bestämmelserna i dessa allmänna bestämmelser och villkor fortsätta att gälla med full verkan.

6. Entreprenören förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna bestämmelser och villkor ensidigt för nya Avtal.

7. Dessa allmänna bestämmelser och villkor har inlämnats hos handelskammaren och är tillämpliga med verkan från juni 2021. Denna version ersätter alla olika tidigare versioner.