FAST TRANSLATOR
Suomi

Yleiset ehdot

1. Määritelmät

Tarjous Kaikki tiedustelut, tarjoukset, hintatarjoukset ja muut vastaavat yhteydenotot, joista ilmenee käännös- tai tulkkauspalvelun, projektinhallintapalvelun tai muun vastaavan palvelun hinta ja/tai toimitusajankohta.

Sopimus Kaikki käännös- ja tulkkauspalvelun ja projektinhallintapalvelun sekä muun vastaavan palvelun tarjoamista koskevat sopimukset tai samankaltaiset sopimukset, jotka on solmittu tai solmitaan toimeksisaajan kanssa.

Tilaaja Luonnollinen henkilö (yksityishenkilö) tai oikeushenkilö, joka tilaa toimeksisaajalta käännös- tai tulkkauspalveluja, projektinhallintapalveluja tai muita samankaltaisia palveluja.

Toimeksisaaja Käännöstoimisto Snelvertaler B.V., joka toimii myös nimillä Fasttranslator, Snelvertaler, Tolkdirect, Schnellübersetzer, Tradutorrapido, Tradutorexpresso, Snabböversättare, Hurtigoversætter, Hurtigoversetter, Traductorexprés, Pikakääntäjä, Tradutorexpresso, Budgettranslations, Traductorexpres, Traduzionirapide,  Traducteurexpress ja Tradutorrapido, ja jonka kotipaikka on Alankomaiden Almeressa, ja joka on rekisteröity Alankomaiden yritysrekisteriin tunnuksella 39088569 ja RSIN-numerolla (oikeushenkilöiden ja henkilöyhtiöiden tunniste) 814152016. Yllä oleva liikenimien luettelo ei ole lopullinen.

2. Tarjous ja sopimuksen solmiminen

1. Toimeksisaajan tarjoukseen sovelletaan sopimusta, ja sopimus voidaan aina perua tai sitä voidaan muuttaa.

2. Sopimus solmitaan sen jälkeen, kun toimeksisaaja on lopullisesti vahvistanut tilaajalle tilaajan suullisesti tai kirjallisesti hyväksymän tarjouksen. Sopimus solmitaan kääntäjien, tulkkien ja/tai projektipäälliköiden saatavuuden mukaan. Ennen lopullista vahvistusta toimeksisaaja voi aina perua tehdyn tarjouksen – myös siinä tapauksessa, että tilaaja on jo ilmoittanut hyväksyvänsä tehdyn tarjouksen. Jos tarjous tulee hyväksyä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä, toimeksisaaja voi myös perua toimeksiannon ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Kirjallinen ilmoitus tarkoittaa myös faksia, sähköpostiviestiä ja/tai asianomaisen sivuston kautta verkossa lähetettyä hyväksyntää tai PDF-tiedostomuotoisen tai sähköpostissa tai sivustolla olevan tarjouksen tilauspainikkeen painamista.

3. Tarjous voidaan myös perua tai sitä voidaan muuttaa, jos toimeksisaaja ei ole ennen tarjouksen laatimista voinut tarkastaa tai arvioida käännettävä tai toimitettavaa tekstiä kokonaisuudessaan tai jos ilmenee, että tarjous perustuu virheelliseen tietoon riippumatta siitä, oliko virheelliset tiedot esitetty tahallisesti vai ei.

4. Esitteiden, luetteloiden, useammalle vastaanottajalle lähetettyjen viestien, ilmoitusten, hinnastojen ja tarjoukseen liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ja palvelukuvaukset ovat sitovia vain silloin, kun ne vastaavat täsmälleen nimenomaisesti sopimuksessa määrättyä tai jos sopimuksessa viitataan asianomaisiin asiakirjoihin.

5. Jos tilaaja ei sopimusta hyväksyessään nimenomaisesti ilmoita toimivansa kolmannen osapuolen määräyksestä, nimissä ja/tai kustannuksella ja edellyttäen, että asianomaisen kolmannen osapuolen nimi- ja osoitetiedot olivat tiedossa etukäteen ja edellyttäen, että kolmas osapuoli vahvisti kirjallisesti olevansa tilaaja, toimeksisaaja voi katsoa sopimuksen vahvistaneen henkilön tilaajaksi.

6. Jos toimeksisaajalla on perusteltu syy epäillä tilaajan kykyä suorittaa maksuvelvoitteensa, toimeksisaajalla on oikeus pyytää täydentävää vakuutta ennen sopimuksen täytäntöönpanon alkamista tai sopimuksen noudattamisen jatkamista.

3. Toimitus, toimitusaika ja toimitusajankohta

1. Toimeksisaaja noudattaa sovittua toimitusaikaa, ellei toimeksisaajaan todistettavasti kohdistu ylivoimaista estettä. Sovittu toimitusaika on aina tavoiteajankohta, eikä ehdottoman paikkansapitävä, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

2. Toimeksisaaja ilmoittaa tilaajalle viipymättä kaikista sellaisista olosuhteista, jotka estävät määritellyn toimitusajankohdan noudattamisen.

3. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, toimeksisaaja määrittää kohtuullisen toimitusajan.

4. Toimituksen tilaajalle katsotaan tapahtuvan todennettavaan ajankohtaan lähetetyllä sähköpostiviestillä, postilla tai faksilla (tai muulla vastaavalla) tai tilausta lähettipalvelulle luovutettaessa.

5. Toimeksisaajan ei edellytetä, mutta hän voi kuitenkin mahdollisesti toimittaa käännöksen osissa.

6. Toimeksisaajan suorittaessa toimeksiantoa tilaaja sitoutuu tekemään kaiken kohtuullisen mahdollistaakseen toimeksiannon toimituksen määriteltyyn ajankohtaan mennessä.

7. Vastaanotettuaan käännöksen tilaajan tulee tarkastaa käännös ja varmistua siitä, että käännöksessä ei ole puutteita, ja että käännöstä voidaan käyttää määrätyssä tilanteessa ennen käännöksen käyttämistä mahdollisiin muihin tarkoituksiin.

4. Sopimuksen muuttaminen ja purkaminen

1. Jos tilaaja sopimuksen solmimisen jälkeen tekee muita kuin luonteeltaan vähäisiä muutoksia tai lisäyksiä (viimeksi mainitut toimeksisaajan suostumuksella), toimeksisaajalla on oikeus muuttaa toimitusaikoja ja/tai palkkiota.

2. Sopimuksen solmimisen jälkeen tehtävät mahdolliset sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun toimeksisaaja on vahvistanut ne kirjallisesti.

3. Jos tilaaja purkaa sopimuksen (ennenaikaisesti), tilaaja sitoutuu maksamaan palkkion kokonaan toimeksiannon ennen sopimuksen purkamista suoritetusta osuudesta. Lisäksi tilaaja sitoutuu muilta osin maksamaan korvauksen jo suoritetusta projektinhallintapalvelusta sovellettavan tuntiveloituksen mukaisesti. Toimeksisaaja luovuttaa suoritetun toimeksiannon osan tilaajalle ilman laatutakuuta.

Lisäksi toimeksisaaja voi vaatia tilaajalta korvausta, joka vastaa 50 % palkkiosta, sopimuksen suorittamattomasta osuudesta, tai 50 % sopimuksen arvosta, jos toimeksisaaja varasi aikaa asianomaisen toimeksiannon suorittamiseen tai on jo sopinut kääntämisestä kääntäjän kanssa. Mahdollisen hinnanalennuksen määrästä päättää toimeksisaaja.

4. Jos kyseessä on tulkkaussopimus, ja tilaaja purkaa sopimuksen mistä tahansa syystä ennen tulkkaussopimuksen alkamista, tilaaja sitoutuu korvaamaan seuraavat kustannukset toimeksisaajalle:

– Jos toimeksianto perutaan 48 tunnin aikana ennen tulkkaussopimuksen alkamista: koko palkkio, joka käsittää sovitun tulkkausajan sekä muut yleiset kulut, mukaan luettuna muun muassa aiheutuneet matka- ja oleskelukulut, tulkin valmistautumiseen liittyen mahdollisesti aiheutuneet kulut ja välityskulut;

– Jos toimeksianto peruutetaan 48-168 tuntia (yksi viikko) ennen tulkkaussopimuksen alkamista: koko palkkio, joka sisältää mahdollisesti aiheutuneet matka- ja oleskelukulut, tulkin valmistautumiseen liittyen aiheutuneet kulut ja välityskulut;

– Jos toimeksianto perutetaan aikaisemmin kuin 168 tuntia (yksi viikko) ennen tulkkaussopimuksen alkamista: Toimeksisaajalla on oikeus veloittaa mahdollisesti aiheutuneet kohtuulliset valmistautumiskulut, jotka sisältävät tulkin valmistautumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut ja välityskulut.

5. Sopimuksen noudattaminen ja salassapito

1. Toimeksisaaja sitoutuu tarjoamaan tilaajalle parhaaseen käsitykseensä ja osaamiseensa perustuvaa asiantuntevaa palvelua. Toimeksisaaja ei kuitenkaan takaa ehdotetun lopputuloksen saavuttamista, eli velvoitetta saavuttaa tietty lopputulos ei ole.

2. Toimeksisaajalla on oikeus palkata kolmansia osapuolia sopimusten noudattamiseen sen kuitenkaan rajoittamatta toimeksisaajan vastuuta sopimuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja noudattamisesta. Kiireellisten käännöstoimeksiantojen ollessa kyseessä toimeksianto voi olla tarpeen jakaa useammalle kääntäjälle, eikä yhtenäisen terminologian käyttöä voida tällöin taata.

3. Jotta toimeksisaaja voisi toteuttaa toimeksiannon riittävän laadukkaasti, tilaajan tulee antaa käännettävään tekstiin liittyvät tiedot riittävän ajoissa toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen varmistamiseksi, mukaan luettuna mahdollisuuksien mukaan alakohtainen terminologia ja asianomainen dokumentaatio.

4. Toimeksisaajan ei edellytetä yksinomaan käyttävän kääntämiseen auktorisoituja kääntäjiä, eikä myöskään virallisia kääntäjiä tai tulkkeja, ellei tästä ole nimenomaan kirjallisesti sovittu.

5. Toimeksisaaja käsittelee tilaajan käyttöön luovuttamia tietoja luottamuksellisina. Toimeksisaaja korostaa toimeksiannon suorittamiseen palkatuille kolmansille osapuolille, että heille luovutettavia tietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina. Toimeksisaaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolten salassapitovelvollisuuden rikkomiseen liittyvästä vastuusta siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että näin tapahtuu.

6. Tilaaja saa käännöksen sovitussa muodossa.

7. Tulkkauspalvelun ollessa kyseessä tilaaja järjestää tavanomaiset ja riittävät olosuhteet tulkkauspalvelun tarjoamiseksi joko tilaajan omassa toimipaikassa tai muualla. Tilaaja varmista joka tapauksessa, että työskentelyolosuhteet vastaavat asianomaisen sijaintipaikan lakisääteisiä määräyksiä.

6. Palkkio, maksaminen ja perintä

1. Palkkio määräytyy toimeksisaajan sana- ja/tai tuntiveloituksen perusteella tai toimeksisaajan laatiman ja tilaajan hyväksymän tarjouksen perusteella.

2. Jokaiseen sopimukseen sovelletaan vähimmäisveloitusta, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

3. Toimeksisaajalla on oikeus indeksoida veloituksensa säännöllisin väliajoin.

4. Hinnat ovat euromääräisiä, ellei muuta ole sovittu.

5. Toimeksisaajalla on oikeus periä vakioveloituksen lisäksi myös lisäveloitus, jos käännettävä lähdeteksti on poikkeuksellisen työläs tai edellyttää erikoisosaamista tai jos käännös on toimitettava hyvin lyhyellä aikataululla.  Toimeksisaajalla on oikeus periä lisäveloitus myös silloin, jos tilaaja lähettää äärimmäisen työlään tekstin käännettäväksi tai jos epäselvät tiedostot edellyttävät sellaista lisätyötä tai kustannuksia toimeksisaajalta, joita ei voitu kohtuullisesti ennakoida sopimusta solmittaessa. Yllä oleva luettelo ei ole lopullinen.

6. Hinnat eivät sisällä sovellettavaa lakisääteistä arvonlisäveroa, ellei muuta ole ilmoitettu.

7. Lasku on maksettava toimeksisaajan pankkitilille 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, eikä nopeasta laskun maksamisesta myönnetä alennusta.  Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, tilaajan katsotaan laiminlyöneen maksun ilman maksukehotuksen lähettämistä. Jos tilaaja laiminlyö laskun maksamisen, tilaaja sitoutuu maksamaan lakisääteisen viivästyskoron sekä muut käsittely- ja/tai perintäkulut (muut kuin tuomioistuimen määräämät), jotka aiheutuvat laskun perintään siirtämisestä toimeksisaajan toimesta. Jos laskun maksaminen laiminlyödään, toimeksisaajalla on oikeus viipymättä keskeyttää muiden palvelujen ja/tai toimintojen tarjoamien tilaajalle siihen saakka, kunnes lasku sekä yllä mainitut kulut ja veloitukset on maksettu kokonaisuudessaan.

7. Reklamaatiot ja erimielisyydet

1. Tilaajan vastaanottamia käännöksiä koskevat reklamaatiot on esitettävä toimeksisaajalle mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa käännöksen vastaanottamisesta. Reklamaatiot tulee esittää kirjallisina riittävine perusteluineen ja yksilöityine tietoineen. Tämän jälkeen reklamointiprosessin kulku selostetaan tilaajalle. Reklamointi ei tarkoita, sitä, että tilaaja vapautuu maksuvelvoitteesta.

2. Jos tilaaja ei ole reklamoinut kohdassa 7.1 määrättyyn ajankohtaan mennessä, tilaajan katsotaan hyväksyneen toimituksen kokonaisuudessaan, ja reklamaatiot käsitellään yksinomaan toimeksisaajan harkinnan mukaan.

3. Mahdollisen reklamaation tai riita-asian ollessa kyseessä toimeksisaaja esittää virallisen näkemyksensä, jotka perustuvat myös kolmansien asiantuntijoiden kommentteihin.

4. Jos toimeksisaaja katsoo reklamaation perustelluksi joko kokonaan tai osittain, toimeksisaaja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen virheet. Tarvittaessa toimeksisaajalla on oman harkintansa mukaan oikeus korjata tai vaihtaa toimitettu työ kohtuullisen ajan kuluessa tai alentaa hintaa, jos korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

5. Tilaajan oikeus reklamoida raukeaa, jos tilaaja on tehnyt itse muutoksia tai pyytänyt jotakuta muuta tekemään muutoksia käännöstoimeksiannon reklamoitavaan osaan riippumatta siitä, lähettikö tilaaja käännöstoimeksiannon jo kolmannelle osapuolelle vai ei.

6. Toimeksisaajan jo käännettyihin teksteihin tekemät muutokset eivät tarkoita, että käännös katsotaan puutteelliseksi, ja näin on riippumatta siitä, tehtiinkö muutokset tilaajan pyynnöstä vai ei.

8. Vastuu ja vahingonkorvausvastuu

1. Toimeksisaaja on korvausvelvollinen tilaajalle vain sellaisista vahingoista, jotka johtuvat suoraan ja todistetusti toimeksisaajan laiminlyönnistä. Toimeksisaaja ei ole korvausvelvollinen mistään muista vahingoista, jollaisia ovat esimerkiksi tilaajan tai kolmansien osapuolten kaupalliset vahingot, välilliset vahingot ja menetetyt voitot. Toimeksisaaja irtisanoutuu kaikesta lähdetekstin epäselvyyksiin liittyvästä korvausvelvollisuudesta.

2. Toimeksisaajan korvausvastuu rajoittuu joka tapauksessa asianomaisesta sopimuksesta maksettavaan palkkioon arvonlisävero pois lukien, ja ei missään tapauksessa ole yli 20 000 euroa yhden tapahtuman tai toisiinsa sidoksissa olevan tapahtumasarjan osalta.

3. Toimeksisaajan kääntämien tekstien käytöstä aiheutuviin haitallisiin seurauksiin, mukaan luettuna loukkaantumiset ja taloudelliset vahingot, liittyvä riski on tilaajalla. Tilaajan tulee tarkistaa toimeksisaajan lähettämän käännöksen olennaiset tekstiosat, esim. rahasummat, arvot, tekniset, lääketieteelliset, juridiset ja talous- sekä finanssialan termit sekä muiden erikoisalojen termit, koska toimeksisaaja toimittaa käännökset parhaan tietämyksensä ja osaamisensa mukaisesti, joskaan toimeksisaaja ei voi kuitenkaan sulkea pois laiminlyöntejä. Tilaaja on yksinomaan ja omalla kustannuksellaan vastuussa sen arvioimisesta, aiheuttaako käännettävä tai toimitettava teksti (sen käyttö) tai toimeksisaajan kääntämän tai toimittaman tekstin käyttö tiettyjä riskejä.

4. Konekäännöksen laatu ja tarkkuus voi vaihdella merkittävästi tekstistä ja käytettävästi kieliparista riippuen. Toimeksisaaja ei takaa virheettömyyttä, eikä myöskään ole korvausvelvollinen mistään mahdollisista virheistä. Tietynlaisen sisällön (esimerkiksi kuvat, videot, tiedostot jne.) kääntäminen ei välttämättä ole mahdollista teknisten rajoitusten vuoksi. Konekääntämistä ja konekäännöksen toimittamista käytetään toimeksiannon suorittamiseen tilaajan yksinomaisella riskillä ja kustannuksella riippumatta siitä, toimitetaanko konekäännetyt tekstit jälkeenpäin vai ei.

5. Toimeksisaaja ei ole korvausvelvollinen tilaajan toimeksisaajan saataville asettamien asiakirjojen, tietojen tai tietovälineiden vaurioitumisesta tai häviämisestä. Toimeksisaaja ei ole myöskään korvausvelvollinen sellaisista vahingoista, jotka johtuvat tietotekniikan, internetin ja tietoliikenteen käytöstä tai tiedonsiirrosta tai tietojen välittämisestä (tietovälineet), mukaan luettuna virusten, troijalaisten, roskapostin ja muun vastaavan seuraukset.

6. Tilaaja suojaa toimeksisaajan kaikilta sellaisilta kolmansien osapuolten vaateilta, jotka liittyvät sopimukseen liittyvien omistusoikeuksien, patenttioikeuksien, tekijänoikeuksien tai immateriaalioikeuksien väitettyihin rikkomuksiin.

9. Purkaminen

1. Jos tilaaja ei noudata velvoitteitaan, todetaan maksukyvyttömäksi / haetaan konkurssiin tai asetetaan selvitystilaan tai konkurssihakemus esitetään, tilaaja on hakenut tai hänelle myönnettiin lisää maksuaikaa tai jos luonnollinen henkilö hakeutuu velkajärjestelyyn tai tilaajan yrityksen likvidaatiomenettely aloitetaan, toimeksisaajalla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus purkaa sopimus joko kokonaan tai osittain tai keskeyttää sopimuksen noudattaminen. Toimeksisaaja voi tällaisissa tapauksia vaatia asianomaisten saataviensa välitöntä maksamista.

2. Jos toimeksisaaja ei voi poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi noudattaa velvollisuuksiaan, eikä toimeksisaaja voi myöskään vaikuttaa tällaisiin olosuhteisiin, toimeksisaajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen noudattaminen tai purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta. Poikkeuksellisia olosuhteita ovat aina muun muassa sellaiset olosuhteet, joihin toimeksisaaja ei voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi tulipalo, onnettomuus, sairastuminen, toimeksisaajan palkkaamien kolmansien osapuolten kykenemättömyys, työtaistelutoimet, mellakat, sota, kuljetusvaikeudet, internetin, tietoliikenteen ja verkkojen toimimattomuus ja viranomaistoimet.

10. Tekijänoikeudet

1. Ellei kirjallisesti muuta ole sovittu, käännöksien ja toimeksisaajan tuottamien tekstien tekijänoikeudet kuuluvat tilaajalle siitä alkaen, kun tilaaja on suorittanut kaikki taloudelliset velvollisuutensa sekä muut asianomaiseen sopimukseen liittyvät velvollisuutensa.

2. Jos käännösmuistia käytetään, toimeksisaaja varmistaa, että mitään luottamuksellista tietoa ei toisinneta lähdetekstin osia käännösmuisteista tallennettaessa ja niitä uudelleen käytettäessä. Konekääntämistä käytettäessä koneiden tallentama sisältö liittyy sanojen käyttöön lauseissa, jota hyödynnetään algoritmeihin liittyvissä tarkoituksissa. Tästä syystä kielellisiä resursseja ei voida koskaan saada koulutetulta konekäännöskoneelta. Käännösmuistien käytöstä johtuvat mahdolliset oikeudet, kuten esimerkiksi tekijänoikeudet tai tietokantaoikeudet, kuuluvat toimeksisaajalle, ellei muuta ole kirjallisesti nimenomaan sovittu.

11. Sovellettava laki

1. Tilaajan ja toimeksisaajan välisiin oikeudellisiin suhteisiin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia, ellei muuta ole sovittu tai ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Alankomaiden pätevät tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tuomioistuimia riita-asioiden käsittelyssä. Jos tilaaja katsoo toimeksisaajan olevan oikeudellisessa vastuussa, asia on käsiteltävä aina Alankomaissa. Toimeksisaajalla on myös oikeus ryhtyä oikeustoimiin tilaajaa vastaan tilaajan paikallisessa tuomioistuimessa.

12. Tietosuoja ja henkilötiedot

1. Toimeksisaaja voi sopimuksen solmimiseen liittyen saada ja säilyttää tilaajan luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja. Toimeksisaaja käsittelee asianomaisia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti, ja säilyttää niitä turvallisissa järjestelmissä sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla. Asianomaiset tiedot ja henkilötiedot voidaan välittää toimeksisaajaan liittyville yhteisöille, kolmansille osapuolille ja palkatuille alihankkijoille (esimerkiksi kääntäjille tietojenkäsittelijän roolissa), jotka suorittavat toimeksiannon toimeksisaajan puolesta, sekä kaikille muille sellaisille osapuolille, joille meidän on luovutettava tietoja, esimerkiksi tuomioistuimen päätöksen nojalla. Tiedot (henkilötiedot) voidaan siirtää ulkomaille, ja myös sellaisiin maihin, joissa ei ole kattavaa tietosuojalainsäädäntöä. Kaikissa tällaisissa tapauksissa ryhdymme tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että kaikki välitetyt tiedot (henkilötiedot) suojataan asianmukaisesti. Muilta osin näitä tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin, eikä niitä myöskään aseteta tarpeettomasti kolmansien osapuolten saataville. Tilaaja voi perehtyä häntä koskeviin säilytettäviin tietoihin ottamalla yhteyttä toimeksisaajaan. Lisää tietoa siitä, miten toimeksisaaja käsittelee tietojasi, saa perehtymällä tietosuojaselosteeseen sivustollamme.

2. Tilaaja käsittelee kaikkia sellaisia palkkaamiemme kolmansien osapuolten tallennettuja (henkilö)tietoja, joita me voimme välittää tai joita meille voidaan välittää sopimuksen aikana, luottamuksellisesti ja erityisesti lakien mukaisesti, ja tilaaja ilmoittaa asianomaiselle kolmannelle osapuolelle heitä koskevien (henkilö)tietojen mahdollisesta tallentamisesta sekä siitä milloin, millä tavoin ja missä tarkoituksissa tällaisia tietoja käsitellään.

13. Muut ehdot

1. Näiden yleisten ehtojen uusin versio toimitetaan veloituksetta pyynnöstä, ja siihen voi perehtyä myös sivustollamme.

2. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin oikeudellisiin suhteisiin toimeksisaajan ja tilaajan välillä tilaajan yleisiä ehtoja lukuun ottamatta, ellei toimeksisaaja ole nimenomaan kirjallisesti sopinut etukäteen yllä esitetyn soveltamisesta kokonaan tai osittain.

3. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kokonaisuudessaan kaikkiin toimeksisaajaan liittyviin henkilöihin, mukaan luettuna kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka toimeksisaaja on palkannut tai jotka ovat työskennelleet toimeksisaajan lukuun riippumatta siitä, onko kyseessä ollut työsuhde vai ei, ja kaikkiin sellaisiin toimeksisaajan sopimuksen noudattamiseen palkkaamiin osapuoliin tai sellaisiin osapuoliin, jotka voivat olla korvausvelvollisia siihen liittyen. Kaiken näissä yleisissä ehdoissa säädetyn ja toimeksisaajaa suojaavan voidaan katsoa tarkoittavan samaa kuin kolmannen osapuolen peruuttamaton lauseke, joka on laadittu Alankomaiden siviililain 6. kirjan 253 mukaista tarkoitusta huomioimatta.

4. Näiden yleisten ehtojen hollanninkielistä versiota noudatetaan ensisijaisena silloin, jos yleisten ehtojen sisältöön liittyviä erimielisyyksiä ilmenee.

5. Jos jokin näiden yleisten ehtojen kohta on pätemätön tai mitätöidään, yleisten ehtojen muut osat jäävät kaikilta osin voimaan.

6. Toimeksisaajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja yksipuolisesti uusia sopimuksia varten.

7. Nämä yleiset ehdot on esitetty kauppakamarille, ja ne tulevat voimaan kesäkuussa 2021. Tämä versio korvaa kaikki edeltävät versiot.