FAST TRANSLATOR
Nederland

Privacybeleid AVG/GDPR

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Fasttranslator. Uw vertrouwen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

In dit beleid wordt uiteengezet hoe Fasttranslator met persoonsgegevens omgaat op het internet, welke informatie over de gebruikers van de websites van Fasttranslator wordt verzameld en geëvalueerd en hoe deze informatie wordt gebruikt, doorgegeven of anderszins verwerkt wordt. Ook wordt beschreven hoe cookies en andere technologieën in onze toepassingen kunnen worden gebruikt.

Wanneer u onze website bezoekt wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analytische doeleinden. In dit verband wordt ook verwezen naar dit privacybeleid.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. U erkent ook dat Fasttranslator, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid regelmatig kan wijzigen en actualiseren. In dat geval zullen wij bijgewerkte versies van dit privacybeleid op deze pagina publiceren. Een bijgewerkt privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die zijn verzameld na de datum van inwerkingtreding van het gewijzigde beleid. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid. Als u onze diensten blijft gebruiken na onze publicatie van wijzigingen van dit privacybeleid, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Dit beleid is ook van toepassing op de andere websites van Fasttranslator die naar dit beleid verwijzen. Dit beleid is niet van toepassing op de websites van Fasttranslator waarop een eigen privacybeleid van toepassing is.

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften:

Snelvertaler BV hodn Fasttranslator

Rooseveltweg 11

1314 SJ Almere

Nederland

Tel.: +31 (0) 36 53 48 910

E-mail: privacy@fasttranslator.com

II. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar via het volgende contactadres:

Snelvertaler BV hodn Fasttranslator

Rooseveltweg 11

1314 SJ Almere

Nederland

Tel.: +31 (0) 36 53 48 910

E-mail: privacy@fasttranslator.com

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid om u te voorzien van onze diensten, om te antwoorden op uw vragen en voor zover toegestaan of vereist door de wet of om te helpen bij juridische of strafrechtelijke onderzoeken. We kunnen de gegevens die via deze website worden verzameld anonimiseren en samenvoegen en gebruiken voor statistische doeleinden om ons productportfolio uit te breiden en onze diensten te verbeteren.

2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens opslaan of op ander wijze delen met onze gelieerde bedrijven of andere vertrouwde zakelijke partners die namens ons diensten verlenen, zoals technische ondersteuning, en om het gebruik van deze website voor marketingdoeleinden of voor andere vormen van dienstverlening te evalueren. We hebben contracten met deze partijen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met deze partijen en andere derden als dat nodig is om de diensten te verlenen die u hebt gevraagd of die u hebt gemachtigd om uw en onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of als wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of andere overheidsvoorschriften, of als dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is om te helpen bij gerechtelijke of strafrechtelijke onderzoeken of gerechtelijke procedures.

Houd er rekening mee dat de bedrijven van de Fasttranslator-groep en de autoriteiten, klanten en leveranciers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken, zich buiten uw eigen land kunnen bevinden, mogelijk ook in landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in het land waar u zich bevindt. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen door passende juridische mechanismen toe te passen, zoals modelcontracten van de EU. Een kopie van de modelcontracten van de EU is te vinden op:

ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, geldt art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerking die nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting voor ons, is art. 6 lid 1 sub c van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrondslag.

Indien de uitzonderlijke belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 sub d van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, geldt art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking.

4. Het wissen van gegevens en opslagtijd

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Voorts mogen gegevens worden opgeslagen indien de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, de wet of andere bepalingen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd indien een door de genoemde regelgeving voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Beschikbaar stellen van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast kunnen wij met de gegevens onze website optimaliseren en de veiligheid van onze informatiesystemen waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatige belang bij deze gegevensverwerking is op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. In het geval dat de gegevens zijn verzameld voor het afleveren van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, zodat een toewijzing naar de oproepende client niet meer mogelijk is.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan daarom hier geen bezwaar tegen maken.

V. Gebruik van cookies

 1. a) Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die de browser op unieke wijze identificeert wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.

Wij onderscheiden de volgende cookies bij het gebruik van onze website:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en om tijdelijk sessiegegevens op te slaan zodat de site correct wordt weergegeven.

Prestatiecookies

We gebruiken prestatiecookies om de technische prestaties zoals laadsnelheid en beeldsamenstelling te verbeteren.

Functionele cookies

Deze cookies worden door onze applicaties gebruikt om ingevoerde gegevens tijdelijk op te slaan en daarmee de functionaliteit en klantvriendelijkheid te garanderen.

Advertentiecookies

Wij gebruiken advertentiecookies om het effect van onze marketingcampagnes te analyseren.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die door een verwerkingsverantwoordelijke worden geplaatst maar die niet identiek zijn aan de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van cookies van derden om onze site te koppelen aan LinkedIn en Twitter en om onze bezoekers in staat te stellen direct via LinkedIn of Twitter iets te delen.

We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de onlinedienst wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze onlinedienst door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen de online dienst en om ons te voorzien van verdere diensten in verband met het gebruik van de online dienst en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte, zal inkorten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Bovendien kunnen gebruikers het opslaan van cookies verhinderen door hun browserinstellingen aan te passen. Gebruikers kunnen ook het verzamelen en de verwerking van de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, de instellingen en de bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ ("Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken"), https://www.google.com/policies/technologies/ads ("Adverteren"), https://www.google.nl/settings/ads ("De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien") en https://www.google.com/ads/preferences/ ("De advertenties die u ziet relevanter maken").

 1. b) De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden is art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers mogelijk te maken. Sommige functies van onze internetpagina's kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van de analysecookies (advertentiecookies en cookies van derden) is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen we zo ons aanbod continu optimaliseren. Ze kunnen ook worden gebruikt om uw interesses te profileren en relevante advertenties op andere websites weer te geven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analytische doeleinden is art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kunt u de verzending van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren.

VI. Registratie

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens. De gegevens worden in een online formulier ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

Voornaam

Achternaam

E-mail

Telefoon

Bedrijfsgegevens

Op het moment van registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen via onze website.

2. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien de registratie dient voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Onder voorbehoud van uw toestemming, die wij specifiek voor bovengenoemde registratiedoeleinden verkrijgen, en uw mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven, gebruiken wij uw gegevens ook om u producten en diensten van ons aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt deze diensten deactiveren door op "Afmelden" te klikken. Als u na deze tijd aanvullende correspondentie aanvraagt bij Fasttranslator, kunt u uw abonnement opnieuw instellen en kunt u daarna opnieuw op "Afmelden" klikken als u zich weer wilt afmelden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Dit is alleen het geval als de gegevens van het registratieproces om een overeenkomst aan te gaan of om precontractuele maatregelen uit te voeren, niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Zelfs na de sluiting van een overeenkomst kan het nog steeds noodzakelijk zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

De persoonsgegevens van uw account worden opgeslagen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt. Voor het overige gelden de wettelijke bewaartermijnen.

Anders geldt het volgende: Als u uw account langer dan 365 dagen niet hebt gebruikt, gebruiken we uw e-mailadres om u te laten weten dat uw account zal worden gewist.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen te allen tijde wijzigen.

Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het treffen van precontractuele maatregelen, kunnen zij slechts voortijdig worden verwijderd voor zover er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die dat onmogelijk maken.

VII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker deze mogelijkheid accepteert, worden de gegevens die in het online formulier zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Bedrijf

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Als het contact wordt aangeboden via een opgegeven e-mailadres, worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met het e-mailadres zijn verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de communicatie.

2. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na toestemming van de gebruiker is art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden is art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens van toepassing volgens art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het online formulier is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van de contactopname. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens. Anders dan voor de hierboven genoemde doeleinden worden uw gegevens alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens van het online formulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan de gebruiker te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet.

U kunt uw bezwaar tegen verwerking en opslag aan ons kenbaar maken via de link die u kunt vinden onder VIII.

Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

VIII. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt bent u een 'betrokkene' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en u hebt jegens de verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten.

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen onder (LINK TO DATA SUBJECT REQUEST BUTTON).

1. Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend worden gemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig art. 22 lid 1 en 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en wanneer dit het geval is, zinvolle informatie over de toegepaste logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u om informatie verzoeken over de waarborgen op grond van art. 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot deze doorgifte

2. Recht op correctie

U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht op correctie en/of aanvulling indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke voert deze correctie direct uit.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke in staat is om juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) als de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de persoonsgegevens worden verwijderd en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerking nodig heeft, maar u deze nodig hebt om een rechtsvordering of een juridische procedure in te stellen of te verdedigen, of

(4) als u op grond van art. 21 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, maar nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Als de verwerking is beperkt op grond van de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens direct te verwijderen op grond van een van de volgende redenen:

(1) Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins werden verwerkt.

(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

(4) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt.

(6) Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig art. 8 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van art. 17 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht is deze te verwijderen, dient hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

(2) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de Europese Unie of de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of op grond van een verzoek van het openbaar gezag;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 sub h en i, en art. 9 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volgens van art. 89 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor zover het onder punt a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maken of ernstig in gevaar zou kunnen brengen, of

(5) om rechtsvorderingen of een juridische procedure in te stellen of te verdedigen, of

5. Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, te wissen of het gebruik daarvan te beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen over het verzoek van correctie, het wissen of de beperking van de verwerking van de gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen kost.

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie over de ontvangers te krijgen.

6. Recht op overdracht van gegevens

U hebt recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van uw verstrekte persoonsgegevens te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze persoonsgegevens die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn gegeven, zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of art. 9 lid 2 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of grond van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methoden wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op overdracht geldt niet als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke van het openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 sub e of f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

U kunt, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de Informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties kunnen gelden.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan het verzoek van intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die gebaseerd is op uitsluitend geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of waarbij u op soortgelijke wijze aanzienlijk wordt benadeeld. Dit geldt niet indien de beslissing

(1) noodzakelijk is voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

(2) de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt, toepasselijk is en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming is gemaakt.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tenzij art. 9 lid 2 sub a of g, van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en legitieme belangen.

In de bedoelde gevallen van (1) en (3) neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op de tussenkomst van een persoon van de verwerkingsverantwoordelijke, met daarbij de mogelijkheid voor de betrokkene om het eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk bezwaar, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, specifiek in de lidstaat waar u woont of werkt of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep bij een rechter overeenkomstig art. 78 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

IX. Melding van incidenten betreffende gegevensbescherming

Meldingen betreffende gegevensbescherming kunnen te allen tijde worden gemeld via ( LINK).

Onder een incident in verband met gegevensbescherming wordt verstaan een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tot verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of niet-toegelaten toegang tot persoonsgegevens, verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt door Fasttranslator of een door Fasttranslator aangestelde derde.

X. Minderjarige personen

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger geen persoonsgegevens aan ons doorgeven. Volgens art. 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen kinderen jonger dan 16 jaar deze toestemming alleen geven met toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens van minderjarigen worden niet bewust verzameld en verwerkt.

XI. Actualiteit en geldigheid van dit privacybeleid

Fasttranslator behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde en met toekomstige werking te wijzigen. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen.